Workshops & Tutorials

  • WSDM 2018: IFUP: Workshop on Multi-dimensional Information Fusion for User Modeling and Personalization: Feida Zhu, Yongfeng Zhang, Neil Yorke-Smith, Guibing Guo, Xu Chen.
  • SIGIR 2019: Tutorial on Explainable Recommendation and Search: Yongfeng Zhang, Jiaxin Mao, Qingyao Ai, Xu Chen.