Research Group

Since 2020:
Zhenlei Wang (PhD), Kun Lin (Master), Weiqi Shao (Master)

Since 2021:
Yabin Zhang (PhD), Xi Li (PhD), Zexu Sun (PhD, Joint supervision with Prof. Qi Qi), Rui Zhou (Master)

Since 2022:
Lei Wang (PhD), Hao Yang (PhD), Jingsen Zhang (PhD), Jiakai Tang (Master), Zeyu Zhang (Master)