Publications

* corresponding author.

In the year of 2023:

Bayesian Active Causal Discovery with Multi-Fidelity Experiments
Zeyu Zhang, Chaozhuo Li, Xu Chen*, Xing Xie
Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS)

Offline Imitation Learning with Variational Counterfactual Reasoning
Zexu Sun, Bowei He, Jinxin Liu, Shuai Zhang, Xu Chen*, Chen Ma
Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS)

REASONER: An Explainable Recommendation Dataset with Comprehensive Labeling Ground Truths
Xu Chen, Jingsen Zhang, Lei Wang, Quanyu Dai, Zhenhua Dong, Ruiming Tang, Rui Zhang, Li Chen, Xin Zhao, Ji-Rong Wen
Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS Dataset and Benchmarks Track)

Hierarchical Invariant Learning for Domain Generalization Recommendation
Zeyu Zhang, Heyang Gao, Hao Yang, Xu Chen*
ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD)

Recommendation with Causality enhanced Natural Language Explanations
Jingsen Zhang, Xu Chen*, Jiakai Tang, Weiqi Shao, Quanyu Dai, Zhenhua Dong, Rui Zhang
International World Wide Web Conference (TheWebConf)

Robust Recommendation with Adversarial Gaussian Data Augmentation
Zhenlei Wang, Xu Chen*
International World Wide Web Conference (TheWebConf)

Distributionally Robust Sequential Recommnedation.
Rui Zhou, Xian Wu, Zhaopeng Qiu, Yefeng Zheng, Xu Chen*
International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR)

Debiased Recommendation with User Feature Balancing
Mengyue Y, Guohao C, Furui L, Jiarui J, Zhenhua D, Xiuqiang H, Jianye H, Weiqi S, Jun W, Xu Chen*
ACM Transactions on Information Systems (TOIS)

Sequential Recommendation with User Causal Behavior Discovery
Zhenlei Wang, Xu Chen*, Zhenhua Dong, Quanyu Dai, Ji-Rong Wen
International Conference on Data Engineering (ICDE)

To Copy Rather Than Memorize: A Vertical Learning Paradigm for Knowledge Graph Completion
Rui Li, Xu Chen*, Chaozhuo Li*, Yanming Shen, Jianan Zhao, Yujing Wang, Weihao Han, Hao Sun, weiwei deng, Qi Zhang and Xing Xie
Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)

When Fairness meets Bias: a Debiased Framework for Fairness aware Top-N Recommendation
Jiakai Tang, Shiqi Shen, Zhipeng Wang, Zhi Gong, Jingsen Zhang and Xu Chen*
ACM Conference on Recommender Systems (RecSys)

Towards Robust Fairness-aware Recommendation
Hao Yang, Zhining Liu, Zeyu Zhang, Chenyi Zhuang and Xu Chen*
ACM Conference on Recommender Systems (RecSys)

Sequential Recommendation with User Evolving Preference Decomposition
Weiqi Shao, Xu Chen*, Jiashu Zhao, Long Xia, Jingsen Zhang and Dawei Yin
International ACM SIGIR Conference on Information Retrieval in the Asia Pacific (SIGIR-AP, Best Paper Honorable Mention)

Reinforcement Re-ranking with 2D Grid-based Recommendation Panels
Sirui Chen, Xiao Zhang, Xu Chen, Zhiyu Li, Yuan Wang, Quan Lin and Jun Xu
International ACM SIGIR Conference on Information Retrieval in the Asia Pacific (SIGIR-AP)

Towards a More User-Friendly and Easy-to-Use Benchmark Library for Recommender Systems.
Lanling Xu, Zhen Tian, Gaowei Zhang, Junjie Zhang, Lei Wang, Bowen Zheng, Yifan Li, Jiakai Tang, Zeyu Zhang, Yupeng Hou, Xingyu Pan, Wayne Xin Zhao*, Xu Chen* and Ji-Rong Wen
International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR resource)

Recommendation with Dynamic Natural Language Explanations.
Xi Li, Jingsen Zhang, Xiaohe Bo, Lei Wang, Xu Chen*
International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)

A Multi-Agent Framework for Recommendation with Heterogeneous Sources.
Yabin Zhang, Weiqi Shao, Xu Chen*, Yali Du, Xiaoxiao Xu, Dong Zheng, Changhua Pei, Shuai Zhang, Peng Jiang and Kun Gai
International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)

Joint Semantic and Strategy Matching for Persuasive Dialogue
Chuhao Jin, Yutao Zhu, Lingzhen Kong, Shijie Li, Xiao Zhang, Ruihua Song, Xu Chen, Huan chen, Yuchong Sun, Yu Chen, Jun Xu
Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP-findings)

Causal Collaborative Filtering.
Shuyuan Xu, Yingqiang Ge, Yunqi Li, Zuohui Fu, Xu Chen, Yongfeng Zhang
International Conference on the Theory of Information Retrieval (ICTIR)

Robust Causal Inference for Recommender System to Overcome Noisy Confounders.
Zhiheng Zhang, Quanyu Dai, Xu Chen, Zhenhua Dong, Ruiming Tang
International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR short)

In the year of 2022:

Inhomogeneous Deep Q-Network for Time Sensitive Applications.
Xu Chen, Jun Wang
Artificial Intelligence Journal (AIJ)

Data Augmented Sequential Recommendation based on Counterfactual Thinking.
Xu Chen, Zhenlei Wang, Hongteng Xu, Jingsen Zhang, Yongfeng Zhang, Wayne Xin Zhao and Ji-Rong Wen
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)

RecBole 2.0: Towards a More Up-to-Date Recommendation Library.
Wayne Xin Zhao, Yupeng Hou, Xingyu Pan, Chen Yang, Zeyu Zhang, Zihan Lin, Jingsen Zhang, Shuqing Bian, Jiakai Tang, Wenqi Sun, Yushuo Chen, Lanling Xu, Gaowei Zhang, Zhen Tian, Changxin Tian, Shanlei Mu, Xinyan Fan, Xu Chen* and Ji-Rong Wen
Conference on Information and Knowledge Management (CIKM, resource, Best Resource Paper Runner Up)

Unbiased Sequential Recommendation with Latent Confounders.
Zhenglei Wang, Shiqi Shen, Zhipeng Wang, Bo Chen, Xu Chen*, Ji-Rong Wen
International World Wide Web Conference (TheWebConf)

Sequential Recommendation with Decomposed Item Feature Routing.
Kun Lin, Zhenlei Wang, Shiqi Shen, Zhipeng Wang, Bo Chen, Xu Chen*
International World Wide Web Conference (TheWebConf)

Generative Session-based Recommendation.
Zhidan Wang, Wenwen Ye, Xu Chen*, Wenqiang Zhang, Zhenlei Wang, Lixin Zou, Weidong Liu.
International World Wide Web Conference (TheWebConf)

Debiased Recommendation with Neural Stratification
Quanyu Dai, Zhenhua Dong, Xu Chen*
AI Open

Explainable Legal Case Matching via Inverse Optimal Transport-based Rationale Extraction.
Weijie Yu, Zhongxiang Sun, Jun Xu, Zhenhua Dong, Xu Chen, Hongteng Xu, Ji-Rong Wen
International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR)

Dually Enhanced Propensity Score Estimation in Sequential Recommendation.
Chen Xu, Jun Xu, Xu Chen, Zhenghua Dong and Ji-Rong Wen
The Conference on Information and Knowledge Management (CIKM)

Learning to Identify Top Elo Ratings: A Dueling Bandits Approach.
Xue Yan, Yali Du, Binxin Ru, Jun Wang, Haifeng Zhang, Xu Chen.
Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI)

Multi-Modal Experience Inspired AI Creation.
Qian Cao, Xu Chen, Ruihua Song, Hao Jiang, Guang Yang, Zhao Cao.
ACM Multimedia (MM)

In the year of 2021:

Reinforcement Recommendation with User Multi-aspect Preference.
Xu Chen, Yali Du, Long Xia, Jun Wang
International World Wide Web Conference (TheWebConf)

Visually Aware Recommendation with Aesthetic Features.
Wenhui Yu, Xiangnan He, Jian Pei, Xu Chen*, Li Xiong, Jinfei Liu, Zheng Qin
The International Journal on Very Large Data Bases (VLDBJ)

Counterfactual Data-Augmented Sequential Recommendation.
Zhenlei Wang, Jingsen Zhang, Hongteng Xu, Xu Chen*, Yongfeng Zhang, Wayne Xin Zhao, Ji-Rong Wen
International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR)

Top-N Recommendation with Counterfactual User Preference Simulation.
Mengyue Yang, Quanyu Dai, Zhenhua Dong, Xu Chen*, Xiuqiang He, Jun Wang
The Conference on Information and Knowledge Management (CIKM)

Counterfactual Review-based Recommendation.
Kun Xiong, Wenwen Ye, Xu Chen*, Yongfeng Zhang, Wayne Xin Zhao, Binbin Hu, Zhiqiang Zhang, Jun Zhou
The Conference on Information and Knowledge Management (CIKM)

Causally Attentive Collaborative Filtering.
Jingsen Zhang, Xu Chen*, Wayne Xin Zhao
The Conference on Information and Knowledge Management (CIKM, short)

Estimating alpha-Rank from A Few Entries with Low Rank Matrix Completion.
Yali Du, Xue Yan, Xu Chen, Haifeng Zhang, Jun Wang
International Conference on Machine Learning (ICML)

A Novel Macro-Micro Network for User Representation Learning on Mobile Apps.
Shuqing Bian, Wayne Xin Zhao, Kun Zhou, Xu Chen, Jing Cai, Yancheng He, Xinji Luo, Ji-Rong Wen
International World Wide Web Conference (TheWebConf)

CountER: Counterfactual Explainable Recommendation.
Juntao Tan, Shuyuan Xu, Yingqiang Ge, Yunqi Li, Xu Chen, Yongfeng Zhang
The Conference on Information and Knowledge Management (CIKM)

Learning Correlated Communication Topology in Multi-Agent Reinforcement learning.
Yali Du, Zhicheng Ren, Bo Liu, Ziqi Liu, Vincent Moens, Jun Wang, Xu Chen and Haifeng Zhang.
International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS)

In the year of 2020:

Neural Feature-aware Recommendation with Signed Hypergraph Convolutional Network.
Xu Chen, Kun Xiong, Yongfeng Zhang, Long Xia, Dawei Yin and Jimmy Huang
ACM Transactions on Information Systems (TOIS)

Time Matters: Sequential Recommendation with Complex Temporal Information.
Wenwen Ye, Shuaiqiang Wang, Xu Chen*, Xuepeng Wang, Zheng Qin and Dawei Yin
International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR)

JIT2R: A Joint Framework for Item Tagging and Tag-based Recommendation.
Xu Chen, Changying Du, Xiuqiang He and Jun Wang
International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR, short)

CAFE: Coarse-to-Fine Knowledge Graph Reasoning for E-Commerce Recommendation.
Yikun Xian, Zuohui Fu, Handong Zhao, Yingqiang Ge, Xu Chen, Qiaoying Huang, Shijie Geng, Zhou Qin, Gerard de Melo, S. Muthukrishnan and Yongfeng Zhang
The Conference on Information and Knowledge Management (CIKM)

Learning to Match Jobs with Resumes from Sparse Interaction Data using Multi-View Co-Teaching Network.
Shuqing Bian, Xu Chen, Xin Zhao, Kun Zhou, Yupeng Hou, Yang Song, Tao Zhang and Ji-Rong Wen
The Conference on Information and Knowledge Management (CIKM)

In the year of 2019:

Personalized Fashion Recommendation with Visual Explanations based on Multimodal Attention Network.
Xu Chen, Hanxiong Chen, Hongteng Xu, Yongfeng Zhang, Yixin Cao, Zheng Qin and Hongyuan Zha
International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR)

Dynamic Explainable Recommendation based on Neural Attentive Models.
Xu Chen, Yongfeng Zhang, Zheng Qin
Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI)

Adversarial Distillation for Efficient Recommendation with External Knowledge.
Xu Chen, Yongfeng Zhang, Honteng Xu, Zheng Qin and Hongyuan Zha
ACM Transactions on Information Systems (TOIS)

Efficient contour computation of group-based skyline.
Wenhui Yu, Jinfei Liu, Jiann Pei, Li Xiong, Xu Chen and Zheng Qin
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)

Dynamic News Recommendation with Hierarchical Attention Network.
Hui Zhang, Xu Chen and Shuai Ma
International Conference on Data Mining (ICDM, short)

Generating Natural Language Explanations for Recommendation.
Hanxiong Chen, Xu Chen, Shaoyun Shi and Yongfeng Zhang
International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR, workshop)

In the year of 2018:

Sequential Recommendation with User Memory Network.
Xu Chen, Yongfeng Zhang, Honteng Xu, Zheng Qin and Hongyuan Zha
International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM).

Towards Conversational Search and Recommendation: System Ask, User Respond.
Yongfeng Zhang, Xu Chen, Qingyao Ai, Liu Yang and W. Bruce Croft
The Conference on Information and Knowledge Management (CIKM)

Aesthetic-based Clothing Recommendation.
Wenhui Yu, Huidi Zhang, Xiangnan He, Xu Chen, Li Xiong and Zheng Qin
International World Wide Web Conference (TheWebConf, Best Paper Honorable Mention)

Learning Heterogeneous Knowledge Base Embeddings for Explainable Recommendation.
Qingyao Ai, Vahid Azizi, Xu Chen and Yongfeng Zhang
Algorithms Journal.

Benefits from Superposed Hawkes Processes.
Hongteng Xu, Dixin Luo, Xu Chen and Lawrence Carin
Artificial Intelligence and Statistics Conference (AISTATS).

Joint Representation Learning of Cross-lingual Words and Entities via Attentive Distant Supervision.
Yixin Cao, Lei Hou, Juanzi Li, Zhiyuan Liu, Chengjiang Li, Xu Chen and Tiansi Dong
Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP).

In the year of 2017:

Personalized Key Frame Recommendation.
Xu Chen, Yongfeng Zhang, Qingyao Ai, Hongteng Xu, Junchi Yan and Zheng Qin
International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR)

Joint Learning for Top-N Recommendation with Heterogenous Information.
Yongfeng Zhang, Qingyao Ai, Xu Chen and W. Bruce Croft
The Conference on Information and Knowledge Management (CIKM)

An Explainable Probabilistic Local Matrix Factorization by Leveraging User Reviews.
Xu Chen, Yongfeng Zhang, Xin Zhao, Wenwen Ye and Zheng Qin
Asia Information Retrieval Societies Conference (AIRS)

A Collaborative Model for Rating Prediction by Leveraging Reviews and Images.
Wenwen Ye, Yongfeng Zhang, Xin Zhao, Xu Chen and Zheng Qin
Asia Information Retrieval Societies Conference (AIRS, Best Paper Award)

Fast Algorithm of Pareto Optimal Group-based Skyline.
Wenhui Yu, Zheng Qin, Jinfei Liu, Li Xiong, Xu Chen and Huidi Zhang
The Conference on Information and Knowledge Management (CIKM)

Bridge Text and Knowledge by Learning Multi-Prototype Entity Mention Embedding.
Yixin Cao, Lifu Huang, Heng Ji, Xu Chen and Juanzi Li
Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)

Learning a Hierarchical Embedding Model for Personalized Product Search.
Qingyao Ai, Yongfeng Zhang, Keping Bi, Xu Chen and Bruce Croft
International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR)

In the year of 2016:

Learning to Rank Features for Recommendation over Multiple Categories.
Xu Chen, Yongfeng Zhang, Tao Xu, and Zheng Qin
International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR)

HLBPR: A Hybrid Local Bayesian Personal Ranking Method.
Xu Chen, Pengfei Wang, Zheng Qin, and Yongfeng Zhang
International World Wide Web Conference (WWW, poster)