Workshops & Tutorials

  • SIGIR 2020: The 3rd International Workshop on ExplainAble Recommendation and Search (EARS 2020): Yongfeng Zhang, Xu Chen, Yi Zhang, Min Zhang, Chirag Shah.
  • SIGIR 2019: Tutorial on Explainable Recommendation and Search: Yongfeng Zhang, Jiaxin Mao, Qingyao Ai, Xu Chen.
  • WSDM 2018: Workshop on Multi-dimensional Information Fusion for User Modeling and Personalization (IFUP 2018): Feida Zhu, Yongfeng Zhang, Neil Yorke-Smith, Guibing Guo, Xu Chen.