Recommendation System

[Dataset] REASONER: An Explainable Recommendation Dataset with Multi-aspect Real User Labeled Ground Truths: Towards more Measurable Explainable Recommendation.
Xu Chen, Jingsen Zhang, Lei Wang, Quanyu Dai, Zhenhua Dong, Ruiming Tang, Rui Zhang, Li Chen, Ji-Rong Wen.
https://arxiv.org/pdf/2303.00168.pdf

[Tools] RecBole: Towards a Unified, Comprehensive and Efficient Framework for Recommendation Algorithms, CIKM (resource)
Wayne Xin Zhao, Shanlei Mu, Yupeng Hou, Zihan Lin, Yushuo Chen, Xingyu Pan, Kaiyuan Li, Yujie Lu, Hui Wang, Changxin Tian, Yingqian Min, Zhichao Feng, Xinyan Fan, Xu Chen, Pengfei Wang, Wendi Ji, Yaliang Li, Xiaoling Wang and Ji-Rong Wen.

[Tools] RecBole 2.0: Towards a More Up-to-Date Recommendation Library, CIKM (resource)
Wayne Xin Zhao, Yupeng Hou, Xingyu Pan, Chen Yang, Zeyu Zhang, Zihan Lin, Jingsen Zhang, Shuqing Bian, Jiakai Tang, Wenqi Sun, Yushuo Chen, Lanling Xu, Gaowei Zhang, Zhen Tian, Changxin Tian, Shanlei Mu, Xinyan Fan, Xu Chen and Ji-Rong Wen.

[Survey] Measuring the "Why" in Recommender Systems: a Comprehensive Survey on the Evaluation of Explainable Recommendation.
Xu Chen, Yongfeng Zhang and Ji-Rong Wen.
https://arxiv.org/pdf/2202.06466

[Survey] Explainable Recommendation: A Survey and New Perspectives, FTinIR 2020.
Yongfeng Zhang and Xu Chen.

[Explainability] Sequential Recommendation with User Causal Behavior Discovery, ICDE 2023
Zhenlei Wang, Xu Chen, Zhenhua Dong, Quanyu Dai, Ji-Rong Wen

[Explainability] Sequential Recommendation with Decomposed Item Feature Routing, TheWebConf 2022.
Kun Lin, Zhenlei Wang, Shiqi Shen, Zhipeng Wang, Bo Chen, Xu Chen.

[Explainability] Counterfactual Review-based Recommendation, CIKM 2021.
Kun Xiong, Wenwen Ye, Xu Chen, Yongfeng Zhang, Wayne Xin Zhao, Binbin Hu, Zhiqiang Zhang, Jun Zhou.

[Explainability] CountER: Counterfactual Explainable Recommendation, CIKM 2021
Juntao Tan, Shuyuan Xu, Yingqiang Ge, Yunqi Li, Xu Chen, Yongfeng Zhang.

[Explainability] Causally Attentive Collaborative Filtering, CIKM 2021 (short).
Jingsen Zhang, Xu Chen, Wayne Xin Zhao.

[Explainability] CAFE: Coarse-to-Fine Knowledge Graph Reasoning for Recommendation, CIKM 2020.
Yikun Xian, Zuohui Fu, Handong Zhao, Yingqiang Ge, Xu Chen, Qiaoying Huang, Shijie Geng, Zhou Qin, Gerard de Melo, S. Muthukrishnan and Yongfeng Zhang.

[Explainability] Generating Natural Language Explanations for Recommendation, SIGIR 2019 (workshop)
Hanxiong Chen, Xu Chen, Shaoyun Shi and Yongfeng Zhang.

[Explainability] Personalized Fashion Recommendation with Visual Explanations, SIGIR 2019.
Xu Chen, Hanxiong Chen, Hongteng Xu, Yongfeng Zhang, Yixin Cao, Zheng Qin and Hongyuan Zha.

[Explainability] Dynamic News Recommendation with Hierarchical Attention Network, ICDM 2019 (short).
Hui Zhang, Xu Chen and Shuai Ma.

[Explainability] Dynamic Explainable Recommendation based on Neural Attentive Models, AAAI 2019.
Xu Chen, Yongfeng Zhang, Zheng Qin.

[Explainability] Learning to Rank Features for Recommendation over Multiple Categories, SIGIR 2016.
Xu Chen, Yongfeng Zhang, Tao Xu, and Zheng Qin.

[Explainability] An Explainable Probabilistic Local MF by Leveraging User Reviews, AIRS 2017.
Xu Chen, Yongfeng Zhang, Xin Zhao, Wenwen Ye and Zheng Qin.

[Explainability] Recommendation with Causality enhanced Natural Language Explanations, TheWebConf 2023
Jingsen Zhang, Xu Chen, Jiakai Tang, Weiqi Shao, Quanyu Dai, Zhenhua Dong, Rui Zhang.

[Debias&Fairness] Debiased Recommendation with User Feature Balancing, TOIS 2023.
Mengyue Yang, Guohao Cai, Furui Liu, Jiarui Jin, Zhenhua Dong, Xiuqiang He, Jianye Hao, Weiqi Shao, Jun Wang, Xu Chen

[Debias&Fairness] Unbiased Sequential Recommendation with Latent Confounders, TheWebConf 2022.
Zhenglei Wang, Shiqi Shen, Zhipeng Wang, Bo Chen, Xu Chen, Ji-Rong Wen.

[Debias&Fairness] Debiased Recommendation with Neural Stratification, AI Open 2022.
Quanyu Dai, Zhenhua Dong, Xu Chen

[Data-Augmentation] Generative Session-based Recommendation, TheWebConf 2022.
Zhidan Wang, Wenwen Ye, Xu Chen, Wenqiang Zhang, Zhenlei Wang, Lixin Zou, Weidong Liu.

[Data-Augmentation] Counterfactual Data-Augmented Sequential Recommendation, SIGIR 2021
Zhenlei Wang, Jingsen Zhang, Hongteng Xu, Xu Chen, Yongfeng Zhang, Wayne Xin Zhao, Ji-Rong Wen.

[Robustness] Robust Recommendation with Adversarial Gaussian Data Augmentation, TheWebConf 2023.
Zhenlei Wang, Xu Chen

[Robustness] Distributionally Robust Sequential Recommnedation, SIGIR 2023
Rui Zhou, Xian Wu, Zhaopeng Qiu, Yefeng Zheng, Xu Chen

[Robustness] Hierarchical Invariant Learning for Domain Generalization Recommendation, KDD 2023
Zeyu Zhang, Heyang Gao, Hao Yang, Xu Chen*

[Efficiency] Adversarial Distillation for Efficient Recommendation with External Knowledge, TOIS 2019.
Xu Chen, Yongfeng Zhang, Honteng Xu, Zheng Qin and Hongyuan Zha.

Reinforcement Learning

[Continuous-Time] Inhomogeneous Deep Q-Network, Artificial Intelligence (AIJ) 2022
Xu Chen, Jun Wang.

[Multi-Agent] Learning Communication Topology in Multi-Agent Reinforcement learning, AAMAS 2021.
Yali Du, Zhicheng Ren, Bo Liu, Ziqi Liu, Vincent Moens, Jun Wang, Xu Chen and Haifeng Zhang.

[Multi-Agent] Learning to Identify Top Elo Ratings: A Dueling Bandits Approach, AAAI 2022.
Xue Yan, Yali Du, Binxin Ru, Jun Wang, Haifeng Zhang, Xu Chen.

[Multi-Agent] Estimating alpha-Rank from A Few Entries with Low Rank Matrix Completion, ICML 2021.
Yali Du, Xue Yan, Xu Chen, Haifeng Zhang, Jun Wang.

[Application] Reinforcement Recommendation with User Multi-aspect Preference, TheWebConf 2021.
Xu Chen, Yali Du, Long Xia, Jun Wang.

[Application] Sequential Recommendation with Decomposed Item Feature Routing, TheWebConf 2022.
Kun Lin, Zhenlei Wang, Shiqi Shen, Zhipeng Wang, Bo Chen, Xu Chen.

Causal Inference

[Application] Recommendation with Causality enhanced Natural Language Explanations, TheWebConf 2023
Jingsen Zhang, Xu Chen, Jiakai Tang, Weiqi Shao, Quanyu Dai, Zhenhua Dong, Rui Zhang.

[Application] Dually Enhanced Propensity Score Estimation in Sequential Recommendation, CIKM 2022.
Chen Xu, Jun Xu, Xu Chen, Zhenghua Dong and Ji-Rong Wen.

[Application] Debiased Recommendation with Neural Stratification, AI Open 2022.
Quanyu Dai, Zhenhua Dong, Xu Chen

[Application] Sequential Recommendation with User Causal Behavior Discovery, ICDE 2023.
Zhenlei Wang, Xu Chen, Zhenhua Dong, Quanyu Dai, Ji-Rong Wen.

[Application] Debiased Recommendation with User Feature Balancing, TOIS 2023.
Mengyue Y, Guohao C, Furui L, Jiarui J, Zhenhua D, Xiuqiang H, Jianye H, Weiqi S, Jun W, Xu Chen

[Application] Unbiased Sequential Recommendation with Latent Confounders, TheWebConf 2022.
Zhenglei Wang, Shiqi Shen, Zhipeng Wang, Bo Chen, Xu Chen, Ji-Rong Wen.

[Application] Counterfactual Review-based Recommendation, CIKM 2021.
Kun Xiong, Wenwen Ye, Xu Chen, Yongfeng Zhang, Wayne Xin Zhao, Binbin Hu, Zhiqiang Zhang, Jun Zhou.

[Application] CountER: Counterfactual Explainable Recommendation, CIKM 2021
Juntao Tan, Shuyuan Xu, Yingqiang Ge, Yunqi Li, Xu Chen, Yongfeng Zhang.

[Application] Causally Attentive Collaborative Filtering, CIKM 2021 (short).
Jingsen Zhang, Xu Chen, Wayne Xin Zhao.

[Application] Counterfactual Data-Augmented Sequential Recommendation, SIGIR 2021
Zhenlei Wang, Jingsen Zhang, Hongteng Xu, Xu Chen, Yongfeng Zhang, Wayne Xin Zhao, Ji-Rong Wen.

[Application] Robust Causal Inference for Recommender System to Overcome Noisy Confounders, SIGIR 2023 short
Zhiheng Zhang, Quanyu Dai, Xu Chen, Zhenhua Dong, Ruiming Tang.